ข่าวกองการศึกษา

IMAGE ขอเชิญร่วมโครงการมหกรรม "ช่อทองกวาว" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
Monday, 15 September 2014
ขอเชิญร่วมโครงการมหกรรม "ช่อทองกวาว" ครั้งที่ 3... Read More...
IMAGE ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันพระราชทานนาม "ราชมงคล"
Saturday, 13 September 2014
ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันพระราชทานนาม "ราชมงคล"      ... Read More...
IMAGE ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 11 กันยายน 2557
Tuesday, 02 September 2014
  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 11 กันยายน 2557      ... Read More...
IMAGE ขอเชิญเข้าร่วมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557
Tuesday, 26 August 2014
  ขอเชิญเข้าร่วมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557      ... Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์โครงการ RD Camp Season 7
Tuesday, 26 August 2014
  ประชาสัมพันธ์โครงการ RD Camp Season 7      ... Read More...
IMAGE ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย 2558
Friday, 22 August 2014
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย 2558      ... Read More...
ขอความเห็นต่อร่างกรอบวิจัย ปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 1
Monday, 21 July 2014
ขอความเห็นต่อร่างกรอบวิจัย ปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 1      ... Read More...


ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เพยแพร่ในวารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ฉบับที่ 2 ปีที่ 3

       คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้จัดทำ "วารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์" ISSN 2287-0105 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการทั้งในและนอกหน่วยงาน ได้เพยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการสู่สังคม โดยมีกำหนดการออกเลยแพร่ปีละ 2 ฉบับ  คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) เปิดรับบทความถึงวันที่ 20 พฤษภาคมของทุกปี และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) เปิดรับบทความถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี

       ผู้ที่สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อลงตีพิมพฺ์เพยแพร่ในวารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 ปีที่ 3  (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557) สำหรับฉบับนี้ขยายเวลารับบทความถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2557 โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์   http://www.cs.ubru.ac.th/index.php/csjournal  และ สามารถดาวน์โหลดเทมเพลตบทความได้ที่ www.cs.ubru.ac.th/csjournal1/files/format_1.rar และส่งบทความได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ได้จัดทำวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร  ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

       ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานวิชาการประเภท  บทความทางวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทรรศน์ บทวิจารณ์หนังสือ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร  สามารถดาวน์.โหลดแบบเสอนบทความได้ที่ http://www.pnru.ac.th/offi/research และส่งไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ชั้น 4 อาคารเบญจมวัฎ เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุธารัตน์  จุ้ยเจริญ  โทรศัพท์ 0-2521-2288

       ดาวน์โหลดแบบเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ และรายละเอียดการเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ฺลงในวารสารครุศาสตร์สาร ปีที่ 8

        ด้วยคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทำวารสารครุศาสตร์สาร  ออกเผยแพร่เป็นประจำทุกปี  ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความทางวิชาการทางด้านการบริหารการศึกษา  คุณลักษณะบัณฑิต  การพัฒนาหลักสูตร  การจัดการเรียนรู้  การใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการศึกษา การวัดผลและประเมินผล  ศิลปวัฒนธรรม  และนำเสนอองค์ความรู้จากผลงานการวิจัยด้านการศึกษาของนักวิจัย  นักวิชาการ  คณาจารย์ นิสิต  นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

       ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพื่อส่งบทความตีพิมพ์ลงในวารสารครุศาสตร์สารที่เว็บไซต์ http://edu.bsru.ac.th/edujournal และหากท่านมีปัญหาสงสัย  สามารถสอบถามได้ทาง Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และทางเบอร์โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 5060

       ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่

       ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใมห่ได้จัดทำวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

       สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มอบวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 1 เล่ม (สามารถอ่านได้ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ตาก)  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านทำการประเมินวารสาร และส่งกลับคืนมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือจัดส่งทางโทรสารหมายเลข 0-5388-5950

       ผู้ที่สนในส่งบทความเพื่อรับการตีพิมพ์ในวารสาร  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.research.cmru.ac.th หรือติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์  0-5388-5959

       ดาวน์โหลด แบบประเมินวารสารฯ และแนวทางการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ

More Articles...

  1. ขอเชิญร่วมโครงการมหกรรม "ช่อทองกวาว" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
  2. ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันพระราชทานนาม "ราชมงคล"
  3. ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีไหว้ครู 2557
  4. ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  5. ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 11 กันยายน 2557

Page 1 of 23

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องมคอ. : กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

การประกันคุณภาพการศึกษา (QA)

รูปภาพกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม

170566
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
67
510
2567
164407
9226
16511
170566

Your IP: 54.89.21.96
Server Time: 2014-09-20 01:53:36