ข่าวกองการศึกษา

IMAGE วารสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 2 และจุลสารฉบับปฐมฤกษ์
Monday, 02 March 2015
วารสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 2 และจุลสารฉบับปฐมฤกษ์    ... Read More...
IMAGE โครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ 7
Sunday, 22 February 2015
โครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ 7 Singha... Read More...
IMAGE ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
Monday, 09 February 2015
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์... Read More...
IMAGE ขอแสดงความยินดีกับคณะวิศวกรรมศาสตร์
Friday, 06 February 2015
ขอแสดงความยินดีกับคณะวิศวกรรมศาสตร์... Read More...
IMAGE ผลการตัดสินการออกแบบสัตว์นำโชค (Mascot)
Wednesday, 08 October 2014
  ผลการตัดสินการประกวดการออกแบบสัตว์นำโชค (Mascot)... Read More...
IMAGE ผลการตัดสินการออกแบบตราสัญลัษณ์ (Logo)
Friday, 26 September 2014
ผลการตัดสินการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)... Read More...
IMAGE ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Principles of Health Sciences Research Ethics"
Sunday, 22 February 2015
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Principles of Health... Read More...


วารสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 2 และจุลสารฉบับปฐมฤกษ์

       กองประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำวารสารราชมงคลล้านนา RMUTL Journal ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2557 เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ผลงานเด่น ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจุลสารฉบับปฐมฤกษ์ 10 ปี 10 ใจ สานสายใย ราชมงคลล้านนา เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวควยามเป็นมาของมหาวิทยาลัยอันเป็นมงคลแห่งพระราชาที่อยู่เคียงคู่สังคม ชุมชน มาอย่างยาวนาน

       ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รณรงค์ให้วัคซีนป้งอกันโรคคอตีบ - บาดทะยักตามโครงการให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัด  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

       ด้วยในปี 2555 ได้เกิดารระบาดของโรคคอตีบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีผู้ป่วยโรคคอตีบรวม 45 ราย เสียชีวิต 7 ราย โดยกระทรวงสาธารณสุขประเมินความเสี่ยงของการระบาดของโรคคอตีบว่าเกิดจากการที่ประชาชนยังไม่มีภูมิต้านทานโรค หรือมีภูมิคุ้มกันในระดับที่ไม่เพียงพอ ซึ่งได้แก่กลุ่มผู้ที่เกิดก่อน หรือเกิดช่วงต้นของแผนงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค สอดคล้องกับผลการศึกษาระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบของประชาชนกลุ่มต่างในหน่วยงาน ซึ่งบบว่ากลุ่มผู้ใหญ่อายุช่วง 20 - 50 ปี มีระดับภูมิคุ้มกันไม่เพียงพอในสัดส่วนที่สูง อีกทั้งในปี 2558 การเข้าสู่ประชาคมอาเวียนทำให้มีผู้คนจากประเทศเพื่อนบ้านหลั่งไหลเข้ามาประกอบอาชีพเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดโรคคอตีบระบาดในพื้นที่  ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันที่จะสามารถป้องกันโรคคอตีบได้ กระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดให้มีการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ แก่ประชากรกลุ่มอายุ 20 -50 ปีทั่วประเทศ  ตามโครงการให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัด  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยกำหนดให้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนคอตีบ - บาดทะยัก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2558 ณ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน หรือหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่

 

ขอเชิญร่วม "งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558" (ครั้งที่ 2)

       สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสำนับงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (สวทช.) และสำนักส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ : วิจัยไทยเพื่ออนาคต (Thai research : A vision of futurity) ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมหาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

       คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิต และผู้ที่สนใจ ที่จะเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pt.tsu.ac.th/rdi

 

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ "การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางการบัญชีระดับชาติ ครั้งที่ 1"

      เครือข่ายวิจัยทางการบัญชี ร่วมกับ 53 สถาบันการศึกษา ขอเชิญส่งผลงานงานเข้าร่วมโครงการ "การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางการบัญชีระดับชาติ ครั้งที่ 1" ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยส่งผลงานเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2558 สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.mbs.msu.ac.th/  หรือ http://www.tarn.or.th/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวมลฤดี อินทะพุฒ (ผู้ประสานงานโครงการ) โทร. 0-4371-2825 หรือ 08-6234-6932

       ดาวน์โหลด เอกสารแนบ << คลิก

More Articles...

  1. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเฉพาะกิจและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
  2. กองทุนประกันชีวิต ขอเชิญร่วมประกวดเรียงความอุดมศึกษา
  3. ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2558 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
  4. ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม "สะพายย่ามปั่นจักรยานแรลลี่ สร้างความปรองดองสมานฉันท์" ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ จัดโดย อำเภอเมืองตาก
  5. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "Human Subject Protection Course"(สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร และเครือข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับภูมิภาค : ภาคเหนือตอนล่าง)

Page 1 of 41

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องการประกันคุณภาพการศึกษา (QA)

จำนวนผู้เข้าชม

266790
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
261
274
1445
263039
1445
10011
266790

Your IP: 54.211.182.241
Server Time: 2015-03-04 22:39:32