ข่าวกองการศึกษา

IMAGE ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 2557
Thursday, 21 August 2014
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้"... Read More...
IMAGE ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ Malaysia International Conference on English Language Teaching (MICELT 2014) ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย
Thursday, 14 August 2014
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ Malaysia International Conference on English Language... Read More...
จังหวัดตากจัดกิจกรรม "รู้ลึก รู้จริง" สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
Friday, 08 August 2014
จังหวัดตากจัดกิจกรรม "รู้ลึก รู้จริง"... Read More...
ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ
Friday, 08 August 2014
ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ      ... Read More...
IMAGE ขอเชิญร่วมถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
Wednesday, 06 August 2014
ขอเชิญร่วมถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์... Read More...
IMAGE สปสช.เขต 2 พิษณุโลก ชวนน้องๆ ประกวดหนังสั้น “เอดส์ รู้เร็ว รักษาได้”
Thursday, 31 July 2014
สปสช.เขต 2 พิษณุโลก ชวนน้องๆ ประกวดหนังสั้น “เอดส์... Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก
Friday, 25 July 2014
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก      ... Read More...
IMAGE ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย 2558
Friday, 22 August 2014
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย 2558      ... Read More...
ขอความเห็นต่อร่างกรอบวิจัย ปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 1
Monday, 21 July 2014
ขอความเห็นต่อร่างกรอบวิจัย ปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 1      ... Read More...


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย 2558

       ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จะจัดการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย 2558 ในวันที่ 29 – 30 มกราคม 2558 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ และเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ  ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม

       ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมวิชาการพะเยา 2558  และส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้  โดยส่งแบบตอบรับและบทความวิจัยได้ที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1047 – 8 มือถือ 08 2629 1970 โทรสาร 0 5446 6714  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.prc.up.ac.th

       ดาวน์โหลดไฟล์

       โครงการประชุมวิชการพะเยาวิจัย 2558

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 2557

       ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) จะจัดกิจกรรมการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 2557 โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ธนาคารจัดต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 9 มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย โดยการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมประลองความรู้ความสามารถ ศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ และร่วมแรงร่วมใจทำงานกันเป็นทีม ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน 3 ประเภท ได้แก่

1. การแข่งขันวาดภาพระบายสี สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

2. การแข่งขันตอบคำถาม สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

3. การแข่งขันโครงางานสร้างสรรค์ชุมชน สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

       ทั้งนี้  การแข่งขันสำหรับนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น  จะเป็นการแข่งขันโครงงานสร้างสรรค์ชุมชน ซึ่งผุ้เข้าร่วมทีมต้องประกอบด้วยนิสิตระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า) โดยมีหลักการเพื่อให้นิสิตนักศึกษานำความรู้จากห้องเรียน มาคิดสร้างสรรค์โครงงานพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสถาบันการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

       สามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันโครงการสร้างสรรค์ชุมชน ได้แตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2557

       ดาวน์โหลดคู่มือใบสมัครสำหรับการแข่งขัน   โครงงาน "กล้าใหม่..สร้างสรรค์ชุมชน"

       ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอ  โครงงาน "กล้าใหม่..สร้างสรรค์ชุมชน"

 

ขอเชิญ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 31 ประกวดออกแบบ ตราสัญญลักษณ์ และสัตว์นำโชค

        ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 31 "ทองกวาวเกมส์" ขึ้นระหว่าง 24 - 29 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน ตาก เพื่อสร้างความสามัคคีมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ดำเนินการจัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และสัตว์นำโชค (Logo & Mascot) ขึ้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการจัดงานและเป็นสื่อในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานต่อไป

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จึงขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษาในสังกัดของท่าน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 กันยายน 2557 รายละเอียดดังลิงค์ข้างล่างนี้

       การประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์ และสัตว์นำโชค และใบสมัคร

       

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ Malaysia International Conference on English Language Teaching (MICELT 2014) ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย

       Universiti Putra Malaysia (UPM) สหพันธรัฐมาเลเซีย ได้จัดการประชุมนานาชาติ MICELT 2014 ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในผู้จัดร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ การนำเสนอผลงาน การรับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากวิทยากรนานาประเทศ ระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2557 ณ Palace of the Golden Horses สหพันธรัฐมาเลเซีย

       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่างๆ จึงขอเรียนเชิญ นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกาา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.micelt.org/

       ดาวน์โหลด

       1. รายละเอียดและกำหนดการ

       2. แบบฟอร์มลงทะเบียนและจองห้องพัก

More Articles...

  1. ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ "รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" ประจำปี 2557
  2. ขอเชิญเข้าร่วมประกวดการออกแบบบัตรส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม "Green Card"
  3. จังหวัดตากจัดกิจกรรม "รู้ลึก รู้จริง" สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  4. ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ
  5. ขอเชิญร่วมถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Page 1 of 19

มคอ. : กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

การประกันคุณภาพการศึกษา (QA)

รูปภาพกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม

156013
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
642
1773
4759
148463
11184
15341
156013

Your IP: 54.211.118.204
Server Time: 2014-08-22 15:42:04