ข่าวกองการศึกษา

IMAGE ขอเรียนเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก ร่วมกิจกรรมา "วิตามินธรรมะ"
Tuesday, 18 November 2014
ขอเรียนเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มทร.ล้านนา... Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์ QR CODE "ตาก...มีมากกว่าที่คิด"
Monday, 17 November 2014
ประชาสัมพันธ์ QR CODE "ตาก...มีมากกว่าที่คิด"... Read More...
IMAGE ทุนบริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
Tuesday, 11 November 2014
ทุนบริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)      ... Read More...
IMAGE ทุนการศึกษา “เรารักโรงเรียนกับโตชิบา” ครั้งที่ 26 ประจำปี 2557
Tuesday, 11 November 2014
ทุนการศึกษา “เรารักโรงเรียนกับโตชิบา” ครั้งที่ 26... Read More...
IMAGE ขอเชิญชวนประชาชนชาวตากร่วมกิจกรรมประกวดค่านิยม 12 ประการ
Monday, 10 November 2014
ขอเชิญชวนประชาชนชาวตากร่วมกิจกรรมประกวดค่านิยม 12... Read More...
IMAGE ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี
Thursday, 30 October 2014
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี      ... Read More...
IMAGE ผลการตัดสินการออกแบบสัตว์นำโชค (Mascot)
Wednesday, 08 October 2014
  ผลการตัดสินการประกวดการออกแบบสัตว์นำโชค (Mascot)... Read More...
IMAGE ผลการตัดสินการออกแบบตราสัญลัษณ์ (Logo)
Friday, 26 September 2014
ผลการตัดสินการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)... Read More...
IMAGE ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข.
Tuesday, 11 November 2014
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน... Read More...
IMAGE ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 และนำเสนอผลงานวิจัย
Tuesday, 11 November 2014
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ... Read More...
IMAGE ขอเรียนเชิญข้าร่วมการประชุมวิการชาร 3rd Asia-Pacific Joint Conference on Problem-Based Learning (APJC-PBL2014)
Tuesday, 11 November 2014
ขอเรียนเชิญข้าร่วมการประชุมวิการชาร 3rd Asia-Pacific Joint Conference on... Read More...
IMAGE ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงในงาน วันนักประดิษฐ์ 2558
Monday, 10 November 2014
ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงในงาน... Read More...
IMAGE ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท.
Monday, 10 November 2014
  ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ... Read More...


มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงาน การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

       ด้วยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดประชุม "การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 : การสร้างความรู้ใหม่ของการจัดการเรียนการสอนโดยมีวิจัยเป็นฐานเพื่อการศึกษาในอนาคต ขึ้น ระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การเสวนาระหว่างผู้เชี่ยวชาญ การนำเสนอผลงานวิจัยทั้งการบรรยาย และการแสดงโปสเตอร์ (รายละเอียดบนเว็บไซต์ http://www.il.mahidol.ac.th/icie2015/) นอกจากนี้ยังมีการจัด workshop โดยองค์กร/หน่วยงาน/บริษัท/ห้างร้าน เพื่อนำเสนอนวัตกรรมด้านการศึกษาและเปิดโลกทัศน์ให้ผู้ร่วมเข้าประชุม

       ในการนี้ สถาบันนวัตกรรมฯ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เสนอผลงานวิจัยและร่วมฟังสัมมนาในการประชุมวิชาการนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์ โทร. 02 441 9722 ต่อ 1308-9 หรือที่เว็บไซต์ http://www.il.mahidol.ac.th/icie2015/ โดยเปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

 ดาวน์โหลด

โครงการการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติฯ << คลิก

 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ พลเมืองเด็ก : การลงทุนที่คุ้มค่า

       สถาบันเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกลางให้กับผู้ที่ทำงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งระดับนโยบาย ระดับนักวิชาการและนักปฏิบัติการ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัยไทย ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาคส่วนต่าง
       สถาบันเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ทั้งนี้ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่รัฐ สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยมีสิทธิ์เบิกจ่ายค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัด เมือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ทางสถาบันได้มอบหมายให้ นายเมธีณัฐ รัตนสกุล และ นางสาวศุภรดา เกษร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2441-0602-8 ต่อ 1407, 1417 เป็นผู้ประสานงานในเรื่องดังกล่าว
 
       หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2557
       ค่าลงทะเบียน 800 บาท
       ดาวน์โหลดใบสมัครและ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cf.mahidol.ac.th 
กำหนดการ
ประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ ครั้งที่ 3
เรื่อง "พลเมืองเด็ก : การลงทุนที่คุ้มค่า"

วันที่ 16 ธันวาคม 2557
ณ อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
 
08.00 - 08.30 น.         ลงทะเบียนและชมนิทรรศการวิชาการ
08.30 - 08.45 น.         วิดีทัศน์ "บทบาทสถาบันกับการพัฒนาศักดยภาพเด็กและเยาวชน
08.45 - 09.00 น.         กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบัน
พิธีเปิดการประชุม โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
09.00 - 10.00 น.         ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริสมเด็จย่า"
โดย มรว. ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ
10.00 - 11.00 น.         เวทีเสวนา "ทิศทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในอดีตถึงปัจจุบัน สู่อนาคต"
โดย
• รองศาสตราจารย์ ดร.สายสุรี จุติกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเด็ก
• Mr. Bijaya Rajbhandari ผู้แทนองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย
• รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี
(วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ)
อดีตผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
11.00 - 12.00 น.         เวทีเสวนา "พลเมืองเด็ก : การลงทุนที่คุ้มค่า"
โดย
• ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
• นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมสุขภาพจิต
• รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
(วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ)
อดีตผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
12.00 - 13.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.         เวทีอภิปรายและเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางปฎิบัติ
ในการพัฒนาพลเมืองเด็กไทย
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ห้องที่ 1 หลักสูตรเด็กปฐมวัยตามแนวทางสมเด็จย่าเลี้ยงลูก
รับผิดชอบโดย
• อาจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร
• นางมาริสา สังขาร
• นางสาวปาริชาติ สังข์นาค
• นางจิราภา สิงห์เงา
• นางบุษยรัต ซื่อดี
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ห้องที่ 2 วิทยาการสมองเพื่อพัฒนาทักษะการรู้คิด
รับผิดชอบโดย
• รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี
• รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล
• ดร.นุชนาฎ รักษี
• อาจารย์ ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ
• นางอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล
• ดร.ศรัล ขุนวิทยา
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ห้องที่ 3 การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้จิตวิทยาเชิงบวก
รับผิดชอบโดย
• แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
• รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
• อาจารย์ แพทย์หญิงแก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ
• อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ห้องที่ 4 สื่อเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก
รับผิดชอบโดย
• อาจารย์ ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง
• อาจารย์อิทธิพล ปรีติประสงค์
• นางภัทรจารีย์ อัยศิริ (น้านิต สโมสรผึ้งน้อย)
พิธีกรดำเนินรายการ
1. อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์
3. นางสาวปนิดา พยุหกฤษ

ลำดับที่การฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รายชื่อและลำดับที่ การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ลำดับที่ มีการแก้ไข ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

ลำดับที่การฝึกซ้อมย่อย << คลิก

ขอเรียนเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก ร่วมกิจกรรมา "วิตามินธรรมะ"

       วันพุธ ที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมชั้น 5 อาคารวิทยบริการ

       กิจกรรม สวดมนต์ ไหว้พระ และวิปัสนาสมาธิ เสริมสร้างบุญบารมี และอุทิศส่วนกุศล เพื่อความสุข สงบ ของทุกท่าน

More Articles...

  1. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิถีสู่ชัยชนะในเวทีวิจัย เพื่อการขอทุน" ครั้งที่ 2
  2. ประชาสัมพันธ์ QR CODE "ตาก...มีมากกว่าที่คิด"
  3. ทุนบริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
  4. ทุนการศึกษา “เรารักโรงเรียนกับโตชิบา” ครั้งที่ 26 ประจำปี 2557
  5. ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557

Page 1 of 33

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องการประกันคุณภาพการศึกษา (QA)

จำนวนผู้เข้าชม

239026
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
466
866
1332
233061
13583
20627
239026

Your IP: 54.197.110.151
Server Time: 2014-12-22 23:25:54