ข่าวกองการศึกษา

IMAGE ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) อุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก
Thursday, 31 March 2016
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo)... Read More...
IMAGE มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม “การใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย”
Friday, 18 March 2016
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม... Read More...
IMAGE ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 /The 7th ASEAN+C+I Symposium on Business Management Research
Thursday, 14 May 2015
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 /The... Read More...


ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ "The 15th APSSA International Conference 2016"

ประเทศไทยได้รับเกียรติจากสมาคมกิจการนักศึกษาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APSSA) จัดการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ "The 15th APSSA International Conference 2016" ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2559 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยมีหัวข้อประชุมว่าด้วยเรื่อง “Power of Youth for Well – Being and Sustainable Development” ดังเอกสารแนบ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมหรือส่งผลงานทางวิชาการได้ที่ http://apssa2016.cmu.ac.th

ดาวน์โหลด เอกสารแนบ << คลิก

ขอเชิญนักศึกษาร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 6

สำนักงาน กปร. ได้กำหนดจัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 6 ประจำปี 2559 กิจกรรมที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “พลิกฟื้นผืนป่า พัฒนาผืนน้ำ ก่ออาชีพอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม – วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 โดยได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในพื้นที่ศูนย์การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยแต่ละทีมมีสมาชิก จำนวน 5 คน พร้อมกันนี้ นักศึกษาต้องเขียนโครงการในหัวข้อ “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ” จำนวน 1 โครงการ ต่อ 1 ทีม พร้อมใบสมัคร เพื่อคัดเลือกการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 6 โดยส่งมาที่สำนักงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559

ดาวน์โหลด รายละเอียดโครงการฯ << คลิก

กศน.ตาก ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธ์การปลูกบุกเศรษฐกิจเชิงนิเวศน์ครบวงจร

ด้วยคณะทำงานการผลิตสื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการปลูกบุกเศรษฐกิจเชิงนิเวศน์ครบวงจรได้กำหนดให้สำนักงาน กศน. จัดกิจกรรมประกวดสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุกและเข้าร่วมกิจกรรมปลูกบุกเศรษฐกิจเชิงนิเวศน์ครบวงจร ในพื้นที่ป่าชุมชนและที่ทำกินของตนเอง เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการป่าเชิงนิเวศน์ มีรายได้จากการปลูกบุก และเป็นการฟื้นฟูผืนป่าอีกแนวทางหนึ่ง ตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของจังหวัดตาก โดยกำหนดให้มีการประกวดการจัดทำสื่อมัลติมีเดีย เป็นวีดีทัศน์ การ์ตูนแอนิเมชั่นหรือภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกินเรื่องละ 3 นาที ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ดังนี้

  1. เนื้อหา “บุกพืชมหัศจรรย์”
  2. เนื้อหา “การปลูกบุกพืชเศรษฐกิจเชิงนิเวศน์”
  3. เนื้อหา “ประโยชน์ของการปลูกบุกที่มีค่ามากกว่าเงิน”

ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด เอกสารแนบ << คลิก

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) อุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก

ด้วยจังหวัดตาก กำหนดจัดกิจกรรมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) อุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก เพื่อคัดเลือกไปจัดทำเป็นตราสัญลักษณ์ของอุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก (Tak Petrified Wood Geopark) เพื่อประโยชน์ด้านการประชาสัมพันธ์และเสนอต่อสารธารณะ ก่อให้เกิดการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาอย่างยั่งยืน อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดตากอีกทางหนึ่ง

สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2559 - วันที่ 29 เมษายน 2559 ด้วยตนเองที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตาก หรือส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตาก (วงเล็บมุมซองว่าส่งประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) อุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก) สำหรับการส่งไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราต้นทางเป็นวันที่ส่งประกวด ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัล มูลค่า 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ดาวน์โหลด ประกาศและหลักเกณฑ์ << คลิก

More Articles...

  1. ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชมคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21”
  2. กรมส่งเสริมวัฒนธรรมให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
  3. ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ “การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ” ประจำปี 2559
  4. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558
  5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.โท - ป.เอก ปี 59

Page 1 of 57

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
การประกันคุณภาพการศึกษา (QA)

จำนวนผู้เข้าชม

604637
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
995
161
1946
599241
1946
12535
604637

Your IP: 54.226.22.192
Server Time: 2016-05-04 15:24:16