ข่าวกองการศึกษา

IMAGE ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Thursday, 08 January 2015
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 1.... Read More...
IMAGE ขอเรียนเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก ร่วมกิจกรรมา "วิตามินธรรมะ"
Tuesday, 18 November 2014
ขอเรียนเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มทร.ล้านนา... Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์ QR CODE "ตาก...มีมากกว่าที่คิด"
Monday, 17 November 2014
ประชาสัมพันธ์ QR CODE "ตาก...มีมากกว่าที่คิด"... Read More...
IMAGE ทุนบริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
Tuesday, 11 November 2014
ทุนบริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)      ... Read More...
IMAGE ทุนการศึกษา “เรารักโรงเรียนกับโตชิบา” ครั้งที่ 26 ประจำปี 2557
Tuesday, 11 November 2014
ทุนการศึกษา “เรารักโรงเรียนกับโตชิบา” ครั้งที่ 26... Read More...
IMAGE ขอเชิญชวนประชาชนชาวตากร่วมกิจกรรมประกวดค่านิยม 12 ประการ
Monday, 10 November 2014
ขอเชิญชวนประชาชนชาวตากร่วมกิจกรรมประกวดค่านิยม 12... Read More...
IMAGE ผลการตัดสินการออกแบบสัตว์นำโชค (Mascot)
Wednesday, 08 October 2014
  ผลการตัดสินการประกวดการออกแบบสัตว์นำโชค (Mascot)... Read More...
IMAGE ผลการตัดสินการออกแบบตราสัญลัษณ์ (Logo)
Friday, 26 September 2014
ผลการตัดสินการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)... Read More...
IMAGE ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ The SIBR-RDINRRU Osaka Conference 2015
Monday, 19 January 2015
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ The SIBR-RDINRRU Osaka Conference 2015      ... Read More...
IMAGE ขอเชิญชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2558
Thursday, 08 January 2015
ขอเชิญชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2558      ... Read More...
IMAGE ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข.
Tuesday, 11 November 2014
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน... Read More...


ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6

       ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กำหนดจัดการงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ก้าวสู่การวิจัยระดับโลก "Moving Towards World Class Research" ระหว่างวันที่ 28 - 29 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน เพื่อเปิดเวทีวิชาการในการเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

       ขอเชิญขวนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการฯ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 0 2160 1174 - 80 หรือ www.grad.ssru.ac.th/conference ทั้งนี้ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายตามระเบียบของราชการจากต้นสังกัดเมือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7  “ปีบทองวิชาการ’58 : พัฒนาคน พัฒนางาน สมานสามัคคี ผลงานดี มีคุณธรรม”

       ด้วยสำนักวิชาวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุดวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 "ปีบทองวิชาการ 58: พัฒนาคน พัฒนางาน สมานสามัคคี ผลงานดี มีคุณธรรม" ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2558 ณ ชาโต เดอ เขาใหญ่ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นการรับรองการนำเสนอผลงานวิจัย สร้างบรรยากาศในองค์กรให้เกิดองค์แห่งการเรียนรู้ และนำความรู้มาพัฒนาแลกเปลี่ยน โดยผ่านกระบวนการด้านการวิจัยสถาบัน

       ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมฯ และนำเสนอบทความวิชาการ สามารถสมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.ncsap2015.sut.ac.th ภายในวันที่ 30 มกราคม 2558 สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประชุมแต่ไม่ประสงค์นำเสนอบทความวิชาการให้ตอบแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ  ผ่านระบบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.ncsap2015.sut.ac.th ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. 0-4422-4727 และ 0-4422-4221

       ดาวน์โหลด เอกสารแนบ <<< คลิก

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ The SIBR-RDINRRU Osaka Conference 2015

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดำเนินจัด  การประชุมระดับนานาชาติ The SIBR-RDINRRU Osaka Conference 2015 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฏาคม 2558 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยวัตถุประสงค์หลักในการจัดโครงการฯ เพื่อให้บุคลากรในสถาบันการศึกษาต่างๆ  รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสเดินทางไปนำเสนองานวิจัยในสาขาต่างๆ  ร่วมกัน  โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ  นี้ จะได้นำเสนองานวิจัยในภาคบรรยาย (Oral Presentation) และนำเสนองานวิจัยในภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)  ได้รับเอกสารการประชุมแบบ CD-ROM ใบประกาศ และบทความวิจัยของผู้เข้าร่วมประชุมจะได้ตีพิมพ์ลงในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

       ผู้สนใจสามารถส่งไฟล์ใบสมัครมาที่ ผศ.อรสิริ วิมลธรรม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 25 เมษายน 2558 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา หมายเลข 044-272941 ภายใน 1516, 9460 มือถือ 086-652-1556 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ ได้ตั้งแต่บัดนี้ที่เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา http://www.nrru.ac.th/rdi/

ดาวน์โหลด โครงการ ใบสมัคร และแบบฟอร์มชำระเงิน <<< คลิก

 

ขอเชิญร่วม กิจกรรมเดินวิ่งเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิธีทำบุญครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และทำบุญปีใหม่ 2558

และกิจกรรมเขียวแดงสัมพันธ์ 2558 (คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน มทร.ล้านนา ตาก)

วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558

Read more: ขอเชิญร่วม กิจกรรมเดินวิ่งเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ พิธีทำบุญครบรอบ 10 ปี...

More Articles...

  1. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ICMSIT 2015
  2. ขอเชิญชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2558
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  4. การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ นายกสโมสรนักศึกษาคณะ นายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัย ปี 2558
  5. มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงาน การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2

Page 1 of 35

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องการประกันคุณภาพการศึกษา (QA)

จำนวนผู้เข้าชม

253564
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
220
337
2293
247304
9249
18872
253564

Your IP: 54.92.236.88
Server Time: 2015-01-25 16:14:16