ข่าวกองการศึกษา

IMAGE ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
Tuesday, 31 March 2015
ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครครู และบุคลากรทางการศึกษา... Read More...
IMAGE โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2558 Gen A : Active Citizen “พลังคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา”
Monday, 30 March 2015
โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2558 Gen A : Active Citizen... Read More...
IMAGE ผลการตัดสินการออกแบบสัตว์นำโชค (Mascot)
Wednesday, 08 October 2014
  ผลการตัดสินการประกวดการออกแบบสัตว์นำโชค (Mascot)... Read More...
IMAGE ผลการตัดสินการออกแบบตราสัญลัษณ์ (Logo)
Friday, 26 September 2014
ผลการตัดสินการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)... Read More...
IMAGE ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 /The 7th ASEAN+C+I Symposium on Business Management Research
Thursday, 14 May 2015
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 /The... Read More...
IMAGE ควอท. ขอเชิญส่งบทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558
Thursday, 14 May 2015
ควอท. ขอเชิญส่งบทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการ... Read More...
IMAGE ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9
Monday, 30 March 2015
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย... Read More...


ปปช. ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558

       ด้วยสำนักงาน ปปช. ได้จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 ในรูปแบบภาพยนต์สั้น หรือแอนิเมชั่น ภายใต้แนวคิด “ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และบุคลทั่วไป ที่มีความรู้ความสามารถด้านการสร้างสรรค์สื่อร่วมส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อกระตุ้นเตือนสังคม และชี้แนะแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้หมดไปจากสังคมไทย โดยส่งผลงานได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ โทร 0-25828-4912, 0-05825-4815 หรือดาวน์โหลดแบบเสนอผลงานผ่านทาง http://www.nacc.go.th  (รูปลิงค์ด้านซ้ายเขียนว่า ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558) หรือตามลิงค์นี้ http://www.nacc.go.th/ewt_news.php?nid=10460

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) , เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนและ Western Mindanao State University   ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11   ในวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั่วประเทศ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ครอบคลุมถึง การนำเสนอภาค Poster presentation, ภาค Oral presentation และ English presentation

       ขอเชิญผู้สนใจส่งแบบตอบรับและบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ทาง อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรสารหมายเลข 0-7735-5680 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรูปแบบบทความได้ที่ http://www.research.sru.ac.th/sru_conference2015

       ดาวน์โหลดแบบตอบรับ และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  << คลิก

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ "The 6th International Conference on Human Resource and Organization Management and Development 2015"

       การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ "The 6th International Conference on Human Resource and Organization Management and Development 2015" จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2558 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

       การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของ อาจารย์ นักวิชาการ และนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งในระดับชาจิและระดับนานาชาติ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ด้านทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย และสร้างเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือและประสานงานร่วมกันเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนอาจจะเป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

       ผู้ทีสนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานหรือเข้าร่วมประชุม เสียค่าลงทะเบียน ดังนี้

       1. บุคคลทั่วไป คนละ 6,000 บาท (5,000 บาท ถ้าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558)

       2. นักศึกษา คนละ 4,000 บาท (3,500 บาท ถ้าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558)

       ข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

       สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hrd.nida.ac.th/hromd2015 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนิศารัตน์ หรือ คุณวรรณวิสาข์ โทร. 02-727-3477 - 79

โครงการประกวดวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในกรอบแนวคิด “อ่านเปลี่ยนชีวิต…ชีวิตดีได้ด้วยการอ่าน”

       ด้วยศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลธนบุรี ได้ร่วมกันจัดทำโครงการประกวดวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในกรอบแนวคิด "อ่านเปลี่ยนชีวิต...ชีวิตดีได้ด้วยการอ่าน" เพื่อให้เยาวชนได้เห็นถึงความสำคัญของการอ่านหรือการเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ผ่านการฟัง การเห็นและได้รับการถ่ายทอด เกิดเป็นแง่คิด มุมมองและทัศนคติด้านคุณธรรม ในพระราชกรณียกิจ และนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปได้อย่างราบรื่นตลอดจนมีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำความดีของตนตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยเน้นเรื่อง ความซื่อตรง ความรับผิด และความพอเพียง ด้วยรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นบทความหรือเรื่องสั้น  โดยเปิดรับผลงานเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 รายละเอียดต่างๆ ดาวน์โหลดได้ทางด้านล่าง

       สอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทร.02 644 9900 ต่อ 300,309  โทรสาร 02 644 4901 - 3 หรือ www.moralcenter.or.th

       ดาวน์โหลดเอกสารแนบ << คลิก

More Articles...

  1. ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
  2. วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ขอเชิญเข้าร่วมประกวดงานเครื่องแขวนไทย
  3. ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 /The 7th ASEAN+C+I Symposium on Business Management Research
  4. ขอเปลี่ยนแปลง โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับจังหวัดตาก ปี 2558
  5. ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานคลิปวีดีโอเพื่อสร้างการรับรู้ เรื่อง การรักษาความเป็นธรรมทางการค้า

Page 1 of 48

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องการประกันคุณภาพการศึกษา (QA)

จำนวนผู้เข้าชม

396964
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
674
3202
17269
367110
46064
53142
396964

Your IP: 54.159.190.106
Server Time: 2015-05-23 11:49:02