ข่าวกองการศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมงาน 40 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร และเสวนาวิชาการ
Friday, 24 October 2014
ขอเชิญเข้าร่วมงาน 40 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร... Read More...
IMAGE กองการศึกษาตาก ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของนางวิเชียร พูลรอดแก้ว
Wednesday, 22 October 2014
กองการศึกษาตาก ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ... Read More...
IMAGE SEAMEO ขอเชิญส่งเรียงความเข้าประกวดในหัวข้อ "Memory of SEAMEO"
Tuesday, 07 October 2014
SEAMEO ขอเชิญส่งเรียงความเข้าประกวดในหัวข้อ "Memory of SEAMEO"      ... Read More...
IMAGE ขอแจ้งตารางคุมสอบอาจารย์และเจ้าหน้าที่
Friday, 03 October 2014
ขอแจ้งตารางคุมสอบอาจารย์และเจ้าหน้าที่      ... Read More...
IMAGE ขอเชิญชวนเข้าอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยสมัครเล่น
Friday, 03 October 2014
ขอเชิญชวนเข้าอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยสมัครเล่น      ... Read More...
IMAGE วิทยาลัยเพาะช่าง รับนักศึกษาโควตา ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2558
Thursday, 02 October 2014
วิทยาลัยเพาะช่าง รับนักศึกษาโควตา ระดับปริญญาตรี 4 ปี... Read More...
IMAGE ผลการตัดสินการออกแบบสัตว์นำโชค (Mascot)
Wednesday, 08 October 2014
  ผลการตัดสินการประกวดการออกแบบสัตว์นำโชค (Mascot)... Read More...
IMAGE ผลการตัดสินการออกแบบตราสัญลัษณ์ (Logo)
Friday, 26 September 2014
ผลการตัดสินการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)... Read More...
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ
Friday, 24 October 2014
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ ณ... Read More...
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU Research Expo 2014
Friday, 24 October 2014
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU Research Expo 2014      ... Read More...
IMAGE ขอเชิญร่วมส่งโครงงาน/งานวิจัย
Thursday, 25 September 2014
ขอเชิญร่วมส่งโครงงาน/งานวิจัย      ... Read More...
IMAGE การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558
Thursday, 25 September 2014
การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558      ... Read More...


ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

       ด้วยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น กำหนดจัดประชุมวิชาการ การบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 เรื่อง "การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูป" ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางบริหารจัดการในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการ เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ีมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคม

       มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ สามารถส่งผลงาน และลงทะเบียนได้ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. กำหนดส่งผลงาน ภายในวันที่ 16 มกราคม 2558 สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2558  หรือส่งใบสมัครมาที่ หมาเลขโทรสาร 02-580-0064 ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

       ทั้งนี้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายตามระเบียบของราชการต้นสังกัด

       ดาวน์โหลด กำหนดการ แบบตอบรับ และ กำหนดส่งผลงาน

 

ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการรวบรวามและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

       ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการรวบรวมและจัดเก็ํบข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มบุคล และปัจเจกชน ในการสืบทอดและสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้ยั่งยืน และได้จัดทำประกาศรับข้อเสนอโครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนงบประมาณแก่ผู้สนใจดำเนินโครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยมีงบประมาณสนับสนุนไม่เกินโครงการละ 1 ล้านบาท กำหนดรับข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 

       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก โทรศัพท์ 055 517722, 055 517646

       ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการฯ

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตามโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี ๒๕๕๗

       สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  เยาวชน ผู้ด้วยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ บริษัท สื่อสากล จำกัด จัดทำโครงการลมหายใจไร้มลทิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตแก่เด็กและเยาวชนทั่วไปเทศ ซึ่งในปี 2557 ได้กำหนดกิจกรรมการประกวดการเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต โดยแบ่งเป็น 5 กิจกรรม

       สำหรับใบสมัครการประกวดฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.opp.go.th และ http://www.lomhaijai.org

       ประกาศสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  เยาวชน ผู้ด้วยโอกาส และผู้สูงอายุ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตามโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี ๒๕๕๗

       

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU Research Expo 2014

       มหาวิทยาลัยมหิดลจัดให้มีการประชุมวิชาการและนิทรรศการ Mu Research Expo 2014  ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดย ปี 2557 นี้ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดให้มีการประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU Research  2014 ภายใต้หัวข้อ "MU LOOKS TO THE FUTURE" ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางการวิจัยแบบสหสาขาวิชา มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ และสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยในหลายประเทศ เพื่อเ้พิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตของงานวิจัยนั้น

       ในปี้นี้ มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นความสำคัญของการจัดทำงานวิจัยภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดลโครงการ อพ.สธ. และชุมชนท้องถิ่น จึงได้จัดการประชุมวิชาการในเรื่อง การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันนื่องมาจากพระราชดำริฯ ขึ้นมาเป็นครั้งแรก โดยได้กำหนดหัวข้อการประชุมว่า "อำนาจเจริญโมเดล เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามกรอบการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ." ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม 910C อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เวลา 14.45 - 16.00 น.

       โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ http://mahidol.ac.th/researchexpo2014/ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2557 พร้อมชำระค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท ทั้งนี้ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานอื่นๆ ของรัฐ เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบของต้นสังกัด

       หนังสืออนุมัติในหลักการจัดประชุมวิชาการฯ และกำหนดการงานประชุมวิชาการ MU Research Expo 2014 (ร่าง)

More Articles...

  1. ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานศิลปะในรูปบบสองมิติ และภาพถ่ายในการประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ PMAC 2015 World Art Contest
  2. ขอเชิญร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เทิดไท้ธีรราชบดินทร์ สืบสาน รังสรรค์ศิลป์มรดกไทย
  3. ประชาสัมพันธ์ ทุนแลกเปลียนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2558
  4. ขอเชิญเข้าร่วมงาน 40 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร และเสวนาวิชาการ
  5. กองการศึกษาตาก ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของนางวิเชียร พูลรอดแก้ว

Page 1 of 28

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องมคอ. : กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

การประกันคุณภาพการศึกษา (QA)

จำนวนผู้เข้าชม

198898
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
599
831
4336
187266
20017
17541
198898

Your IP: 54.198.42.105
Server Time: 2014-10-24 23:05:39