ข่าวกองการศึกษา

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ สวนคนเดิน "แม่ปิงเมืองตาก" (Mae-Ping Walking Garden)
Thursday, 10 April 2014
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ สวนคนเดิน "แม่ปิงเมืองตาก"... Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ วุฒิสภา http://click.senate.go.th/
Thursday, 23 January 2014
         ด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา... Read More...
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด "พัฒนาหุ่นยนต์สร้างบ้าน" ประจำปี 2557
Monday, 10 February 2014
       ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด... Read More...
โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ภาคฤดูร้อน
Monday, 10 February 2014
โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ภาคฤดูร้อน      ... Read More...
IMAGE ขยายเวลาการปิดรับสมัครการประกวด "ชื่อ" และ "สโลแกนประจำสถานี"
Monday, 10 February 2014
  ขยายเวลาการเปิดรับสมัครการประกวด "ชื่อ" และ... Read More...
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ในงานปีใหม่ ๕ ชนเผ่าชาวดอยมูเซอ
Monday, 10 February 2014
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ในงานปีใหม่ ๕... Read More...
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกองเชียร์ การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ท.ท.
Thursday, 23 January 2014
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกองเชียร์ ในงาน (Tpa... Read More...


ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการแนะแนวเรื่อง "600 ทุนการศึกษาสำหรับบุคลากร" ณ ประเทศไต้หวัน

       ด้วยงานวิเทศสัมพันธ์ได้รับแจ้ง จาก The Elite Study In Taiwan (ESIT) (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไต้หวัน) และ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อไต้หวัน  จะมาแนะแนวและประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศไต้หวัน จำนวน 600 ทุน ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก แก่อาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา โดยทุนการศึกษาดังกล่าว จะยกเว้นค่าเทอมและมีค่าใช้จ่ายรายเดือนให้

       งานวิเทศสัมพันธ์จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมรับฟังการแนะแนว ดังกล่าว ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ เวลา 13.10 - 15.30 น. สำหรับเขตพื้นที่สามารถรับฟังการแนะแนวผ่านทาง VDO conference ณ ห้องประชุม 1 ของแต่ละเขตพื้นที่ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้ หรือ สามารถดูรายละเอียดได้ทาง http://www.esit.org.tw/

       ดาวน์โหลดเอกสาร

       1.กำหนดการ และแบบตอบรับ

       2.รายละเอียดทุนการศึกษา

 

ขอเชิญร่วมประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์คลังข้อมูลงานวิจัยไทย : Thai national Research Repository (TNRR)

       ด้วยหน่วยงานเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ  (คอบช.)  ซึ่งประกอบด้วย  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมมือพัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย  หรือ TNRR (Thai national Research Repository)  เพื่อบูรณาการข้อมูลผลงานวิจัย และข้อมูลการบริหารจัดการการวิจัย เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ  ปัจจุบันเผยแพร่สู่สาธารณะ สามารถสืบค้นผ่านอินเตอร์เน็ตได้ที่ http://www.tnrr.in.th/2557/

       ในการนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ของ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) สู่สาธารณะในวงกว้าง และเพื่อให้ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้มีส่วนร่วมกับระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย คอบช. จึงได้จัดให้มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย : Thai national Research Repository (TNRR) ขึ้น โดยมีกำหนดส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

       ดาวน์โหลดรายละเอียดการส่งประกวด

       1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่องการออกแบบตราสัญลักษณ์ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย Thai national Research Repository (TNRR)

       2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าา่วมการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ฯ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ สวนคนเดิน "แม่ปิงเมืองตาก" (Mae-Ping Walking Garden)

       ด้วย เทศบาลเมืองตากร่วมกับ จังหวัดตาก วัฒนธรรมจังหวัดตาก ได้ร่วมกันจัดโครงการสวนคนเดิน "แม่ปิงเมืองตาก" (Mae-Ping Walking Garden) เพื่อเปิดโลกสีเขียว ประหยัดพลังงาน ลดมลพิษและส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดยจัดกิจกรรมแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถีชีวิต งานศิลปะ และการแสดงของเยาวชน ศิลปินท้องถิ่น ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน  2557  ระหว่างเวลา 17.00 - 23.00 น.  เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านนันทนาการ  และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนทั่วไป  นักท่องเที่ยว  ในช่วงวันหยุดและส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ร่วมจัดนิทรรศการแสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี ฯลฯ

       ในโอกาสนี้จึงมีความประสงค์  ขอเรียนเชิญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้าร่วมชมกิจกรรมและขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยฯ และบุคลากร  นักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงนิทรรศการออกงานจำหน่ายสินค้า  แสดงผลงาน ด้านศิลปะ วิถีชีวิต  หรือจัดกิจกรรมในงาน อาทิ การแสดงดนตรีโชว์ความสามารถต่างๆ ในงาน สวนคนเดิน "แม่ปิงเมืองตาก" (Mae-Ping Walking Garden)  โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ที่  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองตาก เพื่อจะได้อำนวยความสะดวกในการจัดพื้นที่ทำกิจกรรม

       แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม << ดาวน์โหลด

 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษา ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไประดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

       1. กำหนดการรับสมัคร

          รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 25 เมษายน 2557

       2. วิธีการสมัคร

          1. ให้นักเรียนกรอกข้อมูลรายละเอียดการสมัครผ่านระบบ Online ที่เว็บไซต์ http://reg.psru.ac.th/ ให้ถูกต้องครบถ้วน ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 25 เมษายน 2557

          2. พิมพ์ใบสมัคร ติดรูปถ่ายจำนวน 1 รูป ในใบสมัคร และลงลายมือชื่อผู้สมัคร

          3. แนบหลักฐานประกอบการสมัคร และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

          4. แนบหลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร (ถ่ายสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ

          5. ส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์

        รายละเอียดทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดได้ที่
          ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม << ดาวน์โหลด
        หรือเข้าที่
          http://reg.psru.ac.th/

More Articles...

  1. ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ วุฒิสภา http://click.senate.go.th/
  2. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง "วิถึสร้างบัณฑิตอุดมคติไทยในศตวรรษที่ 21"
  3. ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด "พัฒนาหุ่นยนต์สร้างบ้าน" ประจำปี 2557
  4. ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2557
  5. โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ภาคฤดูร้อน

Page 1 of 8

มคอ. : กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

รูปภาพกิจกรรม

การประกันคุณภาพการศึกษา (QA)

จำนวนผู้เข้าชม

109319
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
49
183
1500
105719
4712
8034
109319

Your IP: 54.211.27.61
Server Time: 2014-04-20 05:43:15