ข่าวกองการศึกษา

IMAGE ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ในงาน "มสธ. วิจัย ประจำปี 2558"
Friday, 31 October 2014
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ในงาน "มสธ.... Read More...
IMAGE ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี
Thursday, 30 October 2014
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี      ... Read More...
IMAGE ผลการตัดสินการออกแบบสัตว์นำโชค (Mascot)
Wednesday, 08 October 2014
  ผลการตัดสินการประกวดการออกแบบสัตว์นำโชค (Mascot)... Read More...
IMAGE ผลการตัดสินการออกแบบตราสัญลัษณ์ (Logo)
Friday, 26 September 2014
ผลการตัดสินการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)... Read More...
IMAGE ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ
Friday, 24 October 2014
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ ณ... Read More...
IMAGE ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU Research Expo 2014
Friday, 24 October 2014
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU Research Expo 2014      ... Read More...
IMAGE ขอเชิญร่วมส่งโครงงาน/งานวิจัย
Thursday, 25 September 2014
ขอเชิญร่วมส่งโครงงาน/งานวิจัย      ... Read More...
IMAGE การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558
Thursday, 25 September 2014
การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558      ... Read More...


ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ลงในสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

       อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการพัฒนาจัดการคุณภาพมาตรฐานสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เข้าสู่ระบบของวารสารวิชาการตามเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการระดับประเทศด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับมิติด้านวัฒนธรรมศึกษา ประวัติศาสตร์โบราณคดี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง

        อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร ส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ฉบับที่ 1/2558 (เดือนตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558) เพื่อให้การจัดทำต้นฉบับวารสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกำหนดเวลา โปรดส่งไฟล์บทความมายัง  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 หรือที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2558

       หลักการในการเขียนต้นฉบับลงตีพิมพ์ในสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

        เว็บไซต์ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  http://cultural.wu.ac.th/ 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ในงาน "มสธ. วิจัย ประจำปี 2558"

       ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน "มสธ. วิจัย ประจำปี 2558" ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนาม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ รวมทั้งได้มีโอกาสและเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณืด้านการวิจัยและข้อค้นพบจากการวิจัยร่วมกัน

       ผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ และส่งผลงานเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2557 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 0 2504 7588 - 9

       กำหนดการและรายละเอียดโครงการฯ <<< คลิก

       สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม <<< คลิก

ขอเชิญชวนคณาจารย์ส่งข้อเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ 2558

       ตามที่มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ได้กำหนดแผนพัฒนากลยุทธเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2557 - 2563 เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนการดำเนินงาน "โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม" ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนในท้องถิ่นให้มีความพร้อมในการดำรงชีพและมีอาชีพที่มั่นคง ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรนักศึกษาและประชาชน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาด้วยการนำความรู้เชิงวิชาการสมัยใหม่และเทคโนโลยี ไปประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้เดิมของชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการส่งเสริมอาชีพและสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ในการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน

       เอกสารแนบโครงการฯ

 

ราชภัฏเชียงราย ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการ ในโครงการ CSD สัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 14

        ด้วยสาขาวิชาการพัฒนาสังคม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะจัดโครงการ CSD สายสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 14 ขึ้น ระหว่างวันที่ 26 - 28 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการในงานพัฒนาสังคมในระดับประเทศ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้้งในด้านกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่งานวิชาการสำหรับนักศึกษา - อาจารย์สาขาพัฒนาชุมชน/สังคม และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งประเทศ

       โดยส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในครั้งนี้ได้ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์กรชนก สนิทวงค์ 0 8155 8260 5

More Articles...

  1. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี
  2. ประกาศเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
  3. เอกสารที่ส่งให้บัณฑิตที่เข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 28 (ปีการศึกษา 2556)
  4. ขอความร่วมมือบัณฑิตทุกคนให้ดำเนินการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
  5. ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ

Page 1 of 30

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องมคอ. : กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

การประกันคุณภาพการศึกษา (QA)

จำนวนผู้เข้าชม

204437
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
491
722
4669
194562
25556
17541
204437

Your IP: 54.211.212.174
Server Time: 2014-10-31 12:36:28