ข่าวกองการศึกษา

IMAGE ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 11 กันยายน 2557
Tuesday, 02 September 2014
  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 11 กันยายน 2557      ... Read More...
IMAGE ขอเชิญเข้าร่วมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557
Tuesday, 26 August 2014
  ขอเชิญเข้าร่วมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557      ... Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์โครงการ RD Camp Season 7
Tuesday, 26 August 2014
  ประชาสัมพันธ์โครงการ RD Camp Season 7      ... Read More...
IMAGE ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 2557
Thursday, 21 August 2014
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้"... Read More...
IMAGE ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ Malaysia International Conference on English Language Teaching (MICELT 2014) ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย
Thursday, 14 August 2014
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ Malaysia International Conference on English Language... Read More...
IMAGE ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย 2558
Friday, 22 August 2014
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย 2558      ... Read More...
ขอความเห็นต่อร่างกรอบวิจัย ปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 1
Monday, 21 July 2014
ขอความเห็นต่อร่างกรอบวิจัย ปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 1      ... Read More...


ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

       ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในหัวข้อ "การบูรณาการงานวิจัยไทยเชื่อมโยงเครือข่ายสังคมอาเซียน" ในระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังเป้นเวทีให้นักวิจัย องค์กรชุมชนท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเคือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

       สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอเชิญนักวิจัย  นักวิชาการ คณาจารย์  และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ โดยสามารถส่งบทความผลงานวิจัยได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา  ภายในวันที่ 30  กันยายน  2557  และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://seminarresearch.pkru.ac.th  อนึ่งผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้าร่วมนำเสนอผลงานดังกล่าวได้  โดยไม่ถือเป็นวันลา  และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบของต้นสังกัด หรือกระทรวงการคลัง

       ดาวน์โหลด

       1. โครงการประชุมวิชาการ

 

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 11 กันยายน 2557

       ด้วยสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดตาก ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ร่วมกันออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเตรียมโลหิตไว้สำหรับยามฉุกเฉิน กรณีมีผู้ป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ  โดยได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ในวันที่ 11 กันยายน 2557  ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น.  ณ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จึงขอเชิญชวน บุคลากร นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น

       

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาภาษาอังกฤษและการปฐมนิเทศการฝึกสอน

       วันที่ 27 สิงหาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาร รุจิระศักดิ์ นำคณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ไปที่โรงเรียน บ้านหนองกระโห้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาภาษา อังกฤษ ระหว่าง มทร. ล้านนา ตาก กับโรงเรียนบ้านหนองกระโห้ โดยทั้งสองสถาบันตกลงให้ความร่วมมือในด้าน วิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนและนักศึกษาในสถาบัน โดยมีจุดประสงค์ให้สอดคล้อง กับการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา “การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล” เข้ากับการบริการ วิชาการแก่สังคมและงานวิจัย ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รวมทั้งเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน ซึ่งจะทำการ ฝึกสอนที่โรงเรียนบ้านหนอง กระโห้ ระหว่างวันที่ 1 – 15 กันยายน 2557

ประชาสัมพันธ์ข่าว  รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ ได้รับโล่รางวัล  และประกาศเกียรติคุณ "ผู้บริหารแห่งปี 2557"

       ตามที่สมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับโครงการบริหารการจัดการเพื่อการพัฒนายุคใหม่  สถาบันรัชต์ภาคย์  จัดให้มีโครงการยกย่องและสร้างผู้บริหารที่ดีและเป็นแบบอย่าง  ขับเคลื่อนเพื่อความเข้มแข็งของประเทศ CEO THAILAND AWARD 2014  และผู้บริหารแห่งปี  ประจำปี 2557 นั้น  โดยในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับโล่รางวัล  และประกาศเกียรติคุณ "ผู้บริหารแห่งปี 2557" และได้รับการเผยแพร่ข่าวผ่านหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ฉบับที่ 8524 ประจำวันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2557 หน้า 5

       ผู้ที่สนใจสามารถอ่านได้ที่ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

More Articles...

  1. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM
  2. ขอเชิญเข้าร่วมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557
  3. ขอเชิญชวนเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ “การศึกษาไทยเพื่ออนาคต(CTEF2014)”
  4. ประชาสัมพันธ์โครงการ RD Camp Season 7
  5. ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาสมัครเป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบ (Supervisor)

Page 1 of 21

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


มคอ. : กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

การประกันคุณภาพการศึกษา (QA)

รูปภาพกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม

162601
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
687
574
2044
156571
1261
16511
162601

Your IP: 107.22.78.233
Server Time: 2014-09-02 23:39:08