TCAS5: Admission

ตรวจสอบผลการคัดเลือก

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission1)

ได้ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/

***ไม่มีการสอบสัมภาษณ์***

เลื่อนการเปิดภาคเรียน 1/2563

ไปเป็นวันที่ 29 มิถุนายน 2563 (จากเดิม 1 มิ.ย. 63)

ขยายเวลาคืนห้องพักนักศึกษา

สามารถขออนุญาตเข้ามาดำเนินการได้จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

กยศ. เพิ่มเกณฑ์รายได้

กยศ. เพิ่มเกณฑ์รายได้ครอบครัวให้คนเข้าถึงการศึกษามากขึ้น ยืนยันมีเงินให้กู้ยืมปีการศึกษา 2563 เพียงพอสำหรับทุกคน

 

ตรวจสอบผลการคัดเลือก รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission1) ได้ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/

***ไม่มีการสอบสัมภาษณ์****

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing house ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 23:59 น.

หากไม่เข้าไปเนินการใช่ช่วงเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านประสงค์ไม่ใช้สิทธิ์เข้าศึกษา

#rmutltakofficial #TCAS63

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวน...นักศึกษาทุกระดับชั้น ร่วมทำแบบสำรวจความพร้อมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ สำหรับปีการศึกษา 2563 ?


? ทำแบบประเมินได้ที่ : https://regis.rmutl.ac.th/student/ -> เมนู "S19"

? ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31พฤษภาคม 2563
? ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://arit.rmutl.ac.th/news/13697

ติดต่อสอบถามได้ที่ :
? กลุ่มงานบริการการศึกษา : 053 921 444 ต่อ 1624
? https://www.facebook.com/ARITRMUTL.Official/
? Line : @AritRmutl

คณะผู้บริหาร

Sample image

นางสาวนุชนาฏ คล้ายหิรัญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษาตาก
Email:
Sample image

นายพิสิษฐ์ สุขใส

หัวหน้าฝ่ายวิทยบริการฯ
Email:
Sample image

นายณัฐพัชร์ โกอินต๊ะ

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา
Email:
Sample image

นางเกศสุดา อั๋งสกุล

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
Email:
Sample image

นางสาวพลับพลึง เครือมิ่งมงคล

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
Email:

ลิงค์ที่สำคัญ